Evitron - obróbka metali oraz produkcja wtryskowa » Zapytanie 01/10/2017: Wdrożenie systemu ISO 9001 oraz ISO/TS 16949

PL EN DE

Slide background locking system

Locking System

Speed sensor

sliding roofs

Sliding Roof

window crank

Window Crank

seat adjust

Seat Adjustment

beam adjust

Beam Adjustment

cam shaft

Can Shaft Sensor

Produkcja

magnesów
polimerowych

Oferta

Zapytanie 01/10/2017: Wdrożenie systemu ISO 9001 oraz ISO/TS 16949

 

Dane Zamawiającego:

EVITRON Sp. z o.o.

Ul. Piotra i Pawła 47

72-015 Police

Zapytanie ofertowe nr: 01/10/2017

W związku z planowaną realizacją przez EVITRON Sp. z o.o. projektu nr RPZP.01.15.00-32-0040/16, pn.:

” Wprowadzenie innowacyjnych produktów w postaci wielobiegunowych magnesów na rynek niemiecki dla branży motoryzacyjnej”

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 (dalej: projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na niżej opisany przedmiot zamówienia.

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta

EVITRON Sp. z o.o.

Ul. Piotra i Pawła 47

72-015 Police

2. Opis przedmiotu zamówienia*

Celem postępowania ofertowego jest wyłonienie podmiotu, który w ramach realizowanego projektu w okresie jego trwania, wykona przedmiot zamówienia składający się z następującego zadania:

Wdrożenie ISO 9001:2008 oraz ISO/TS 16949/2002 – uprawniające do wprowadzenia produktów na wybrany rynek docelowy.

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie procesu wdrożenia w firmie Evitron sp. z o.o. norm jakościowych  ISO 9001 oraz ISO/TS 16949. Przeprowadzenie procesu wdrożenia skutkowało będzie przyznaniem przez instytucję akredytowaną certyfikatu ISO 9001 dokumentu potwierdzającego wdrożenia normy ISO/TS 16949. Warunkiem koniecznym jest zagwarantowanie przez Wykonawcę uzyskania przez firmę Evitron certyfikatu ISO 9001 oraz dokumentu stwierdzającego potwierdzenie wdrożenia wszystkich procedur ISO/TS16494 najpóżniej do dnia 20.12.2017r wydanego przez zewnętrzną instytucję akredytowaną. Oferta nie powinna zawierać samego kosztu certyfikacji. Wykonanie audytu certyfikującego oraz wydanie samego certyfikatu i dokumentów potwierdzających będzie przedmiotem osobnego zlecenia.

 

Oferta powinna zawierać:

– audit wstępny – przegląd stanu istniejącego,

– przeprowadzenie cyklu szkoleń obejmujących wymagania ISO 9001 i IATF 16949,

– opracowanie dokumentacji SZJ obejmującej kontekst, procesy, ryzyka w procesach, plany awaryjne, procedury/instrukcje SZJ

– wdrożenie dokumentacji SZJ.

– przygotowanie do auditu certyfikującego ISO 9001

– udział w audicie certyfikującym ISO 9001

– przygotowanie do auditu ISO TS 16494

– udział w audicie ISO TS 16494

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania (stawianie warunków udziału nie jest obowiązkowe)

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 1) Łączna cena brutto za wykonanie zadania – 85%

2) Termin wykonania zamówienia określony w tygodniach – 15%

 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane.

Nie będą rozpatrywane oferty:

–  niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia,

–  częściowe, wariantowe,

– złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,

– złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,

– złożone po terminie przyjmowania ofert.

 

5. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

Nazwa kryterium Waga Opis sposobu obliczania punktacji
Łączna cena netto za wykonanie zadania 85%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

najniższa łączna cena netto przedstawiona w ofertach

Liczba punktów = …………….. x 85

Łączna cena netto oferty badanej

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 85

Termin wykonania zamówienia 15%

Oferta uzyska następujące liczby punktów, w zależności od zaproponowanego terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

o Do 8 tygodni włącznie – 15 punktów,

o Powyżej 8 tygodni do 9 tygodni włącznie – 10 punktów,

o Powyżej 9 tygodni – 5 punktów.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony jest od dnia następującego po dniu w którym wystawione zostało zlecenie realizacji usługi przez Zamawiającego.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym kryterium wynosi 15

 

6 . Składanie ofert.

Obligatoryjnie złożona oferta musi zawierać:

1) Pieczątkę firmową oferenta,

2) Datę sporządzenia oferty, datę ważności oferty,

3) Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

4) Podpis oferenta,

5) Cenę netto i brutto (w walucie PLN) wykonania całego przedmiotu zamówienia.

 

Oferta może być przekazana na adres e-mail: a.gardocki@evitron.eu, lub osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: EVITRON Sp. z o.o., ul. Tanowska 18, 72-010 Police (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

1.Termin składania ofert upływa w dniu: 11.10.2017 r.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

3. Wymagany okres ważności oferty: do 10.11.2017 r.

4. Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

5. Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

 

7. Termin realizacji umowy.

15.02.2018

8. Informacje na temat zakresu wykluczenia (w odniesieniu do podmiotów powiązanych).

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

–  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

–  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

–  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

9. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.

2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.

3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:

a. jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

c. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;

d. zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia – maksymalnie o czas jej występowania;

e. zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

f. zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;

4. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

 

10. Postanowienia końcowe

1) Nie dopuszcza się powierzenia całości zamówienia podwykonawcom.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.

3) W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej:

http://evitron.pl/home_pl/dofinansowania/zapytanie-ofertowe/. Dodatkowo w przypadku zmiany treści ogłoszenia Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.

4) Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

5) Zamawiający, bez konsekwencji finansowych wobec oferentów, może unieważnić i nie rozstrzygnąć postępowania ofertowego.

6) Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.

7) Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.

8) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego (informacji udziela Aleksander Gardocki, mail: a.gardocki@evitron.eu, tel. 797 702 300) w formie pisemnej o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

© 2018 - Evitron. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt graficzny: Studio graficzne AM. Realizacja: KULIKOWSKI-IT

error
Follow by LinkedIn
Follow by YouTube
Follow by Facebook